ПУБЛІЧНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

на право використання програмної продукції

Цим публічним ліцензійним договором (надалі – "Договір"), визначаються умови надання Ліцензіаром Ліцензіатові (особі, що приймає умови цього Договору відповідно до визначених в ньому правил) прав на використання програмної продукції, зокрема: інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності "YC.Market" (https://youcontrol.market), а також інших об’єктів права інтелектуальної власності Ліцензіара (надалі – «Програмна продукція» або Система «YC.Market»). Сторонами цього Договору є «Ліцензіар» і «Ліцензіат», іменовані разом «Сторони», а окремо – «Сторона».

Загальні положення

Права на використання Програмної продукції передаються на умовах окремих дозволів (ліцензій), що видаються Ліцензіаром Ліцензіатові на умовах обраного Ліцензіатом Тарифу.

Прийняттям цього Договору Ліцензіат підтверджує повну і безумовну згоду з усіма його умовами (акцепт), що засвідчує факт укладання Договору між Сторонами. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв’язку з отриманням ліцензії на використання Програмної продукції, а також зобов’язується неухильно виконувати передбачені цим Договором обов’язки та дотримуватись встановлених ним заборон та обмежень.

Ліцензія на використання відповідної Програмної продукції є письмовим повноваженням, що надає Ліцензіатові право використовувати відповідну Програмну продукцію у якості довідкового ресурсу для інформаційно-аналітичного забезпечення своєї підприємницької діяльності відповідно до умов цього Договору та умов такої ліцензії.

Користувач Системи «YC.Market» - будь-яка особа, в тому числі Ліцензіат, яка використовує Систему «YC.Market».

Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.

Права та обов’язки Сторін. Обмеження використання Програмної продукції

Протягом строку дії права на використання Програмної продукції, Ліцензіат має наступні права:

 • • здійснювати доступ до Програмної продукції у спосіб, передбачений виданою ліцензією на використання Програмної продукції;
 • • отримувати за допомогою Програмної продукції інформацію (в тому числі – зведену) та відповідні аналітичні дані, а також використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;
 • • формувати та/або поширювати у розділі Системи «YC.Market», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YC.Market», інформацію, яка відображає його власні думки, переконання, судження, оцінку певних обставин тощо;
 • • включати інформацію Програмної продукції складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
 • • повідомляти Ліцензіара про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Програмної продукції.

Ліцензіат зобов’язаний:

 • • виконувати умови цього Договору та дотримуватись передбачених ним заборон і обмежень, дотримуватись ліцензійних умов і Правил використання;
 • • при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи «YC.Market», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YC.Market», дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;
 • • надавати дійсні, точні та повні відомості про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;
 • • забезпечувати схоронність інформації, що необхідна для авторизації в Програмній продукції (логіни, паролі доступу тощо);
 • • негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Програмної продукції з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні таких порушень та фіксації доказів їх наявності.

Ліцензіату забороняється:

 • • здійснювати декомпіляцію наявних в Програмній продукції баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
 • • використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Програмної продукції без дозволу Ліцензіара;
 • • забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Програмної продукції;
 • • розміщувати аналітичні дані Системи «YC.Market» у складі будь-яких інших інформаційних-пошукових систем, комп’ютерних програм, електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх оплатне розповсюдження третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет);
 • • формувати та/або поширювати у розділі Системи «YC.Market», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YC.Market», неправдиву інформацію, а також інформацію, яка містить непристойні, грубі або образливі вирази;
 • • перешкоджати функціонуванню Програмної продукції і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі за допомогою інших програмних засобів;
 • • видавати будь-яким третім особам дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Програмної продукції;
 • • використовувати Програмну продукцію всупереч Правил використання, а також з метою, що суперечить законодавству України.

Ліцензіар має право:

 • • передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Програмної продукції та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Програмної продукції, що суперечить чинному законодавству України, цьому Договору, а також ліцензійним умовам і Правилами використання;
 • • зупинити доступ Ліцензіата до Програмної продукції з технічних причин (перебої в роботі офіційних реєстрів тощо);
 • • припинити дію виданої ліцензії у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу;
 • • модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує та/або поширює Ліцензіат у розділі Системи «YC.Market», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YC.Market», якщо формування та поширення такої інформації суперечить положенням цього Договору, Правил використання та/або чинного законодавства. Ліцензіар не контролює і не спрямовує дії користувачів при формуванні інформації, яка поширюється ними в Системі «YC.Market». Формування змісту та поширення зазначеної інформації здійснюється користувачами Системи «YC.Market» виключно на власний розсуд.

Ліцензіар зобов’язаний:

 • • дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);
 • • здійснювати інформатизаційне обслуговування Програмної продукції, забезпечувати її належне функціонування;
 • • протягом розумного строку (а за можливості – завчасно), що не може перевищувати трьох робочих днів з моменту, коли Ліцензіар дізнався про настання відповідних обставин, повідомляти Ліцензіата про випадки відсутності доступу до Програмної продукції, причини відсутності такого доступу та/або про строки його відновлення.

Умови користування

Порядок і умови доступу та використання відповідної Програмної продукції визначаються цим Договором, окремими ліцензіями на використання Програмної продукції та Правилами використання.

Ліцензійна винагорода

За надання прав, передбачених цим Договором, зокрема за отримання ліцензій на використання Програмної продукції, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду (ліцензійну винагороду) за умовами обраного Тарифу.

Виплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківський рахунок Ліцензіара (одноразовим платежем всієї суми за певну Програмну продукцію).

Отримання ліцензії (ліцензій) на використання Програмної продукції та їх оплата може підтверджуватись відповідними актами здачі-прийняття, в тому числі у формі електронних документів, з використанням програмного забезпечення M.E.Doc або Вчасно (https://vchasno.ua).

Конфіденційність

Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої за цим Договором однією Стороною від іншої та вживати розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам.

Ліцензіар зобов’язується зберігати конфіденційність інформації Ліцензіата, отриманої ним внаслідок використання Програмної продукції Ліцензіатом (в тому числі системних реєстраційних даних та інформації щодо обсягу і змісту пошукових запитів).

Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку, дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

Відповідальність

Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору, умов виданих ліцензій, а також Правил використання відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

Сторони не несуть відповідальності за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб.

У разі порушення заборон, передбачених цим Договором, Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара штраф у двократному розмірі сплаченої протягом строку дії відповідної ліцензії на використання відповідної Програмної продукції ліцензійної винагороди. Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від обов’язку відшкодування Ліцензіарові шкоди, яка виникла у останнього у зв’язку з порушенням зазначених заборон Ліцензіатом.

У випадку технічної неможливості доступу та/або повної неможливості отримання Ліцензіатом інформаційно-аналітичних даних за допомогою Програмної продукції відповідно до умов виданої ліцензії на використання Програмної продукції з вини Ліцензіара, на підставі обґрунтованої вимоги Ліцензіата, Ліцензіар зобов’язаний продовжити дію ліцензії на використання Програмної продукції на строк, що відповідає періоду часу дії зазначених обставин.

Ліцензіар не несе відповідальності за:

 • • точність, повноту і правильність інформації, отриманої Ліцензіатом при використанні Програмної продукції внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів;
 • • фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної), отриманої з офіційних джерел публічної інформації у формі відкритих даних, а також заснованих на такій інформації аналітичних даних, що містяться в Програмній продукції;
 • • зміст та наслідки поширення та/або використання Ліцензіатом інформації у розділі Системи «YC.Market», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YC.Market», в тому числі для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності);
 • • наслідки використання аналітичних даних, що містяться в Програмній продукції для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності);
 • • прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов’язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Програмної продукції, що виникли внаслідок обставин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара;
 • • припинення дії виданої ліцензії на використання Програмної продукції у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу. При цьому сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв’язку з таким припиненням до Ліцензіара не застосовуються.

Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується сумою ліцензійної винагороди, отриманої Ліцензіаром протягом останнього року (останніх 365 днів, що передували настанню обставин, на які посилається Ліцензіат як на підставу своїх вимог).

Відповідальність, не врегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

Строк дії ліцензії. Інші умови

Строк дії ліцензії на використання Програмної продукції, а також початок його перебігу, строк оплати ліцензійної винагороди визначаються умовами відповідного Тарифу.

Можливість використання Ліцензіатом Програмної продукції закінчується одночасно із закінченням строку дії ліцензії на її використання.

Прийняття умов цього Договору без виплати ліцензійної винагороди дає Ліцензіату право доступу до Програмної продукції протягом строку, визначеного Ліцензіаром. Вид Програмної продукції та її доступний функціонал протягом цього строку визначаються політикою Ліцензіара.

Сторони домовились, що Ліцензіар може передавати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі, без необхідності отримання згоди та/або повідомлення про це Ліцензіата.

У випадку укладення Сторонами ліцензійного договору на право використання Програмної продукції в письмовій формі, умови використання Програмної продукції визначаються договором, укладеним в письмовій формі.

Впродовж усього строку дії ліцензії на використання Програмної продукції Ліцензіар зберігає право самостійно використовувати Програмну продукцію у будь-який спосіб, а також право дозволяти або забороняти її використання іншим особам будь-якими способами, що належать до числа правомочностей суб’єкта прав інтелектуальної власності відповідно до статті 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Всі суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

Ліцензіар:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ»

Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, офіс 24

Ідентифікаційний код: 39404434

Податковий статус: платник єдиного податку 3 групи за ставкою 2%.

Банківські реквізити:

UAH — IBAN UA893808050000000026001538698

EUR — IBAN UA333808050000000026001769111

BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, 9 LESKOV STREET

SWIFT code: AVALUAUKXXX

Correspondent Account: 55.022.305

CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, AM STADTPARK 9

SWIFT code: RZBAATWWXXX

USD — IBAN UA143808050000000026003769108

BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, 9 LESKOV STREET

SWIFT code: AVALUAUKXXX

Correspondent Account: 890-0260-688

CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, AM STADTPARK 9

SWIFT code: IRVTUS3NXXX

Засоби зв’язку:

tel: 0 800 302 120

e-mail: [email protected]